Uitbreiding uren POH-GGZ mogelijk per 1 januari 2024

In het Integraal Zorg Akkoord werd het al aangekondigd en nu is het definitief: per 1 januari is het mogelijk om het aantal uren inzet POH-GGZ van 12 naar 16 uur per normpraktijk op te hogen. Zie ook dit bericht van LHV.

Deze uitbreiding van uren staan omschreven als 'verruiming voor netwerksamenwerking'. Vanuit de klankbordgroep GGZ in Ineen werd de oproep geplaatst om deze uren niet alleen in te zetten voor individuele patiëntenzorg, maar juist ook voor netwerkversterking en het verbeteren van de samenwerking in de keten. Deze oproep delen wij van harte.

Op deze manier is het mogelijk een kwaliteitsslag te maken bij ontwikkelen van nieuw aanbod (denk aan groepsaanbod en het opschalen van e-health). Ook kunnen de extra uren gebruikt worden om meer aansluiting te vinden met bijvoorbeeld het sociaal domein (Welzijn op Recept, het voeren van 3 gesprekken, organiseren van MDO's etc.).