Privacyverklaring

Privacyverklaring Humo voor Huisartsen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Humo, werkzaam in de regio Oss-Uden-Meierijstad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Humo is te bereiken via contact@humovoorhuisartsen.nl

Doel verwerking persoonsgegevens

Humo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer
 • BIG nummer, indien van toepassing.

Humo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en service
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Uitwisseling van gegevens

Humo heeft de wettelijke verplichting om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming vereist is.

Informatie over gegevensverwerking

Humo informeert de betrokkenen in beginsel als zij gegevens van hen gaat verwerken door deze privacyverklaring op de website te plaatsen.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht Humo om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Zo worden de (persoons)gegevens die over u worden verzameld opgeslagen in de informatiesystemen en hebben alleen degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de diensten toegang tot uw persoonsgegevens. Hiervoor wordt aan de medewerker van Humo een op naam gesteld toegangsaccount gebruikt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Alle overige persoonsgegevens die Humo verwerkt worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Humo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Humo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Humo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Humo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@humovoorhuisartsen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u uzelf te identificeren door een afspraak te maken op ons hoofdkantoor. De verantwoordelijke behandelt uw verzoek binnen vier weken.

Humo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Humo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met contact@humovoorhuisartsen.nl.