CVRM

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart -en vaatziekten, inclusief leefstijladviezen en begeleiding, bij patiënten met een verhoogd risico van eerste of nieuwe manifestaties van hart- en vaatziekten.

Hart- en vaatziekten zijn: myocardinfarct, angina pectoris, herseninfarct en hersenbloeding, TIA, claudicatio intermittens en aneurysma abdominalis. In het zorgprogramma worden mensen met een hoog tot zeer hoog risico op hart- en vaatziekten geïncludeerd. Het risico wordt bepaald aan de hand van een hoeveelheid factoren, zoals:

 • leeftijd en geslacht
 • voorkomen van hart- en vaatziekte in de familie
 • aanwezigheid van een hart/vaatziekte
 • aanwezigheid van andere aandoeningen, zoals diabetes mellitus, nierziekte, reumatoïde artritis, verhoogde bloeddruk en verhoogde cholesterol
 • leefstijlfactoren, zoals roken en stress 

Doel

Doel van ons zorgprogramma is het voorkomen van een (recidief) hart/vaatziekte bij patiënten. 

Werkwijze

Bij geïncludeerde patiënten worden de risico’s in kaart gebracht en m.b.v. leefstijlinterventies en/of medicatie getracht het risico te verlagen.

Leefstijlinterventies zijn stoppen met roken programma’s, gezonde voeding en beweegprogramma’s, programma’s voor gewicht en stressreductie. Deze programma’s worden ook aangeboden als ‘Gecombineerde Leefstijl Interventie’ (GLI). 

Medicamenteuze interventie richt zich op het verlagen van de bloeddruk en cholesterol en het gebruik van antistolling. 

VVR en HVZ

Om pragmatische redenen wordt het zorgprogramma opgesplitst in 2 groepen:

 • CVRM-VVR: patiënten met een hoog en soms zeer hoog risico maar nog geen doorgemaakte hart/vaatziekte
 • CVRM-HVZ: patiënten met een zeer hoog risico die reeds een hart/vaatziekte hebben doorgemaakt

Samenwerking

In het programma wordt samengewerkt tussen huisartsen, praktijkondersteuners van de huisartsen (POH-S), diëtisten, apothekers en leefstijltherapeuten (ketenpartners). Met ziekenhuis Bernhoven zijn met de vasculair internisten en cardiologen transmurale afspraken gemaakt over samenwerking, consultatie en verwijzing.

Contact

Heb je vragen over het zorgprogramma CVRM? Neem dan contact op met Loes van Asseldonk, programmamanager digitalisering & innovatie:

Berichten

De diabetespatiënten bij huisartsenpraktijk Rijckehoef kwamen voorheen twee keer per jaar fysiek op controle. Een aantal patiënten vaker, als er sprake was van comorbiditeit. In maart 2022 is de praktijk gestart met de pilot diabetes en zelfmanagement. Het doel was om minimaal 5 patiënten te stimuleren om zelf aan de slag te gaan met zelfmetingen en gezondheid rondom hun diabetes.

Marielle van Gastel (POH) vertelt: "Al snel kwamen we erachter dat we eigenlijk iedereen wilden stimuleren en motiveren om zelf aan de slag te gaan. Dat resulteerde in een andere aanpak van de consulten. De regel werd dat stabiele diabetespatiënten zonder insulinegebruik en comorbiditeit één keer per jaar fysiek op controle zouden komen en één keer digitaal of telefonisch contact zouden hebben."

Hoe pakten jullie dit concreet aan?

"We hebben het intern zo geregeld dat de patiënt bij een assistente een afspraak krijgt. De assistente weet precies hoe het instructieconsult eruit ziet, zodat de patiënt daarna zelf aan de slag kan gaan. Zij belt de patiënt voor het inplannen van een afspraak en noteert in mijn agenda wanneer de patiënt komt. Ik leg vervolgens de bloeddrukmeter en glucosemeter inclusief strips en naaldjes klaar.

Ook zorgen we ervoor dat er een formulier klaarligt voor deze individuele patiënt. Op dit formulier staat wat en wanneer er van ze verwacht wordt. De assistente legt tenslotte uit hoe het portaal werkt. Dit instructieconsult is een flinke tijdsinvestering, maar is wel eenmalig."

Levert het jullie tijdswinst op?

"Het terugbrengen van de fysieke controle van tweemaal naar eenmaal per jaar scheelt mij als POH al gauw 10 à 15 minuten per patiënt per jaar.

Daarnaast meet ik de bloeddruk niet meer aan tafel. De patiënt is namelijk zelf verantwoordelijk. Ik heb de patiënten geadviseerd en gestimuleerd om thuis de bloeddruk eenmaal per drie maanden te monitoren, aan de hand van een instructie die ik heb opgesteld. Dat ik de bloeddruk niet meer hoef te meten tijdens het consult, scheelt ook al gauw 3 à 4 minuten per consult. Thuis meten geeft ook nog eens een betrouwbaarder beeld."

Zijn er al resultaten gemeten?

"De patiënten die hebben meegedaan met de pilot hebben aan het begin en een jaar later een enquête ontvangen en ingevuld. Hieruit blijkt dat de patiënt de kwaliteit van zorg hetzelfde beoordeelt.

De uitslagen van de bloeddrukwaardes zijn beter/lager dan bij mij aan tafel. Dat is een mooi resultaat. Het geeft de patiënt bovendien meer inzicht. De HbA1c waardes zijn nagenoeg hetzelfde gebleven of verbeterd. De waardes van de glucose nuchter variëren."

Wat vinden jullie van de resultaten tot nu toe?

"Al met al vind ik het een mooi resultaat om trots op te zijn! Voor ons als zorgverleners, maar ook complimenten voor onze patiënten. Ik was erg benieuwd hoe patiënten zouden reageren. Mogelijk hadden ze wat weerstand? Tot mijn verbazing reageert de grootste groep positief en vinden ze het maar al te fijn om niet zo vaak te hoeven komen.

Het concrete doel van onze pilot was: 5 patiënten krijgen in 1 jaar tijd meer inzicht en regie over hun leefstijl en gezondheid, door handvaten te bieden om zelfmanagement te stimuleren. De zorgverlener ervaart daarbij meer rust, ruimte en werkplezier.

Ik kan alleen maar zeggen dat we het doel behaald hebben. Met als bijkomend voordeel dat het spreekuur als POH nu gevarieerder is en soms ruimte geeft voor een andere insteek, bijvoorbeeld door aan de slag te gaan met het leefstijlroer."

Meer weten?

Heb je nog vragen over deze innoverende aanpak van zorg? Neem gerust contact op met Mariëlle van Gastel (mvgastel@ezorg.nl).

naar detail pagina

Er zijn nog vouchers beschikbaar voor twee verschillende e-learnings, aangeboden door de HartVaatHAG.

1. De nieuwe NHG-Standaard CVRM voor doktersassistenten

In de e-learning doorloopt kaderhuisarts Esther de Braal de standaard aan de hand van de onderstaande onderwerpen:

 1. Welk risico een patiënt loopt om HVZ te krijgen binnen 10 jaar;
 2. Welke ziektes/omstandigheden dat risico beïnvloeden;  
 3. Wat een goede waarde is voor de bloeddruk en cholesterol;
 4. Wat de beste manier is om een bloeddruk te meten;
 5. Welke medicijnen de voorkeur hebben.

Deze cursus helpt je verder bij het werken met de risicotabel, de bloeddrukcontroles en de behandeling en bij adviezen aan de telefoon. 

Klik hier om een voucher aan te vragen voor de e-learning.

2. Hartfalen

De NHG-standaard Hartfalen is recent op belangrijke punten aangepast. Deze e-learning is voor huisartsen en praktijkondersteuners die praktisch willen leren werken met de nieuwe standaard.

Klik hier om een voucher aan te vragen voor de e-learning.

naar detail pagina

Op donderdag 12 oktober wordt weer het HartVaatHAG dubbelcongres georganiseerd in de ReeHorst te Ede. Eén voor praktijkondersteuners en -verpleegkundigen en één voor huisartsen. Een paar sessies zijn gezamenlijk te volgen. Op veler verzoek zal het congres ook online gevolgd kunnen worden. De hoofdthema’s zijn update atriumfibrilleren en beroertezorg. Meer informatie

naar detail pagina

De ICPC-codering voor Hartfalen is veranderd. ICPC K 77.02 Chronische Decompensatio Cordis is vervallen. Deze patiënten kunnen omgecodeerd worden, al naar gelang hun subtype hartfalen. 

 • -ICPC K 77.03 HFpEF (hartfalen met een behouden linker ventrikel ejectiefractie)
 • -ICPC K 77.04 HFmRF en HFrEF (hartfalen met matige en verminderde linker ventrikel ejectiefractie).

Voor Medicom gebruikers is deze handleiding beschikbaar.

Dit is een mooie gelegenheid om te verifiëren of het inderdaad om een hartfalenpatiënt gaat, of de diagnose op de juiste wijze gesteld is middels echo en om welk subtype het gaat.

naar detail pagina

Recent hebben de huisartsen en praktijkondersteuners een e-mail ontvangen met informatie over het project atriumbrilleren. Daarbij kregen jullie ook het verzoek om een nulmeting in te vullen. 

Link naar de nulmeting

Doel van het project

In onze regio zijn er waarschijnlijk zo’n 1500 patiënten met atriumfibrilleren die dat zelf nog niet weten. Het doel van het project atriumfibrilleren is om zoveel mogelijk van deze patiënten op te sporen, de zorg voor alle patiënten met atriumfibrilleren te optimaliseren, de voorlichting aan patiënten te verbeteren en de (terug)verwijzingen naar het ziekenhuis meer te stroomlijnen.

Voordelen

Voor jou als huisarts of POH levert dit project de volgende voordelen op:

 • Je krijgt de patiëntengroep atriumfibrilleren beter in beeld.
 • Je ontvangt voorlichtingsmateriaal om patiënten goed te kunnen informeren over hun aandoening.
 • Je krijgt concrete handvatten om de zorg rond atriumfibrilleren goed op de kaart te zetten in je praktijk en daarbij de samenwerking met ziekenhuis Bernhoven te optimaliseren.

Eerste stappen

Het project is gestart met de nulmeting. Daarnaast is er een patiëntenfolder ontwikkeld met uitleg over atriumfibrilleren. Voor laaggeletterden is deze folder beschikbaar. We willen uiteindelijk ook weten hoe de patiënt de zorg omtrent atriumfibrilleren ervaart. Daarom is er een patiëntenenquête ontwikkeld die op een later moment wordt verspreid.

Tijdens de sandwichscholing Hart- en Vaatziekten op 8 juni 2023 zal er nascholing over atriumfibrilleren verzorgd worden.

Meer informatie

Neem bij vragen of opmerkingen contact op met Marieke van den Ham, kaderhuisarts HVZ:

naar detail pagina