Ouderenzorg

De verwachting is dat er in 2040 bijna 4,5 miljoen 65-plussers zijn. Mensen wonen langer thuis. De zorg en ondersteuning om hen heen is versnipperd en ingewikkeld. Ook wordt vaak een groot beroep gedaan op de mantelzorger.

Eén van de doelen van Humo is daarom om de (mantel)zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Zodat zij zo lang mogelijk in optimale gezondheid in de omgeving van hun voorkeur kunnen wonen.

Lees meer over het zorgprogramma Ouderenzorg

Contact

Heb je een vraag over ouderenzorg, ACP of palliatieve zorg? Neem dan contact met ons op:

Imke Vriens

085 - 0510 770

  
Berichten

Vanaf 1 juli 2024 zal de manier van thuiszorg aanvragen veranderen. Verwijzers en toekomstige cliënten vragen wijkzorg voortaan digitaal aan via www.iedereenzorgt.nl.

Lees het bericht van IedereenZorgt  Bekijk de uitlegkaart over het werkproces

Heb je een vraag hierover, neem dan contact op met Imke Vriens.

naar detail pagina

Sinds 13 mei leren nieuwe gebruikers van steunkousen deze zelf aan en uit te trekken, eventueel met een passend hulpmiddel. Hierbij kunnen ze ondersteuning krijgen van de wijkzorg, ergotherapeut en/of een oefenmaatje.

Bekijk het bericht van IedereenZorgt

Via deze link is een uitgebreide communicatietoolkit voor zorgverleners beschikbaar (te bekijken met de toegangscode die gedeeld is in de nieuwsbrief).

naar detail pagina

BrabantZorg pakt geen verwijzingen op van patiënten die in de Weverij wonen. Hierover heeft BrabantZorg de volgende berichtgeving uitgebracht:

"We hebben medio 2023 gemerkt dat de werkwijzen van De Weverij / Zorg van Toen en BrabantZorg onvoldoende op elkaar aansluiten. Gedurende het herdefiniëren van de samenwerking, is besloten geen cliënten ter overbrugging te plaatsen en geen behandeling in te zetten door professionals van BrabantZorg.

Gezien de lange duur van dit tijdelijke beleid en de toenemende vragen vanuit huisartsen, is besloten jullie hierover te informeren. Vooralsnog is er geen zicht op de termijn waarop een eventuele samenwerking weer opgestart kan worden."

naar detail pagina
naar detail pagina

Afgelopen jaar hebben de kaderartsen in onze regio een aanbod gedaan om als consulent palliatieve zorg een FTO palliatieve sedatie aan te bieden. Veel toetsgroepen hebben hier gebruik van gemaakt en het FTO werd inhoudelijk positief beoordeeld.

In 2024/2025 bieden we opnieuw een FTO-programma, ditmaal aan de hand van de in oktober 2022 herziene richtlijn delier in de palliatieve fase en stervensfase. Wanneer jouw toetsgroep gebruik zou willen maken van dit aanbod kun je dit kenbaar maken via Rob Besselink met vermelding van naam contactpersoon en (liefst enkele) data wanneer het FTO plaats zou kunnen vinden. De kaderartsen kunnen dan de aanvragen bijtijds onderling verdelen.

Mocht je de FTO palliatieve sedatie gemist hebben dan bestaat ook nog de mogelijkheid dat deze in 2024 wordt ingepland.

naar detail pagina

Per woensdag 17 april 2024 gaan de bewoners van verzorgingshuis Loovelt voor 2,5 tot 3 jaar verhuizen naar locatie de Wellen in Oss. Loovelt biedt onder andere zorg aan ouderen met een psychiatrische achtergrond, die niet meer zelfstandig kunnen wonen.

Het wordt Loovelt binnen de Wellen. Wij blijven een verzorgingshuis zonder behandeling, waarbij de huisarts medisch hoofdbehandelaar is. 

Per 17 april vindt u de bewoners van Loovelt op het volgende adres: Begijnenstraat 32/34 of 44/46 5341 BJ Oss. Het huisnummer is afhankelijk van de woning waar de bewoner woont, betrokken huisartsen zijn op de hoogte van het kamernummer. 

Alle bij Loovelt betrokken huisartsen zijn telefonisch en schriftelijk geïnformeerd.
Bij vragen neem dan gerust contact op met Evelien van Esch

naar detail pagina

De afgelopen twee weken hebben de verdiepende werksessies plaatsgevonden voor het anders organiseren van steunkouszorg. Er zijn gesprekken geweest met wijkverpleegkundigen, ergotherapeuten, teammanagers, compressietherapeuten en leveranciers.

Resultaten

Tijdens de werksessies is stilgestaan bij de klantreis en is er veel waardevolle input opgehaald. De grootste uitdagingen die uit de sessies met zorgprofessionals naar voren zijn gekomen:

 • Risico’s langer zwachtelen: niet alle medewerkers mogen dit, hogere werkdruk, valrisico
 • Wachtlijst ergotherapeut
 • Inzet van oefenmaatjes
 • Cliënten motiveren om te oefenen en instructies goed overbrengen
 • Beschikbaarheid van oefenmateriaal
 • Mindset medewerkers: Wat als het misgaat? Opvolging: wie houdt het in de gaten? Als de cliënt de kousen en/of het hulpmiddel niet gebruikt, wat dan?

Het is nu van belang om alle informatie goed te duiden en de juiste dingen op te pakken. De projectgroep gaat daarom met een klein groepje zorgprofessionals de input doornemen om concrete acties vast te stellen.

Startdatum

De startdatum van het anders organiseren van steunkouszorg is 13 mei. Eerder is 1 mei gecommuniceerd, maar dit is gewijzigd in verband met de meivakantie. IedereenZorgt ontwikkelt in de komende 6 weken middelen om professionals zo goed mogelijk te ondersteunen in de praktijk. 

Webinars

IedereenZorgt organiseert op dinsdag 23 en donderdag 25 april (van 15.30 tot 17.00 uur) webinars om iedereen te informeren over de definitieve klantreis en de ontwikkelde middelen. Laat het ons weten als je interesse hebt om deel te nemen aan één van de webinars.

naar detail pagina

De verkorte versie voor huisartsen van het IBS-protocol is op Zenya geplaatst en is te vinden via deze link.

naar detail pagina

De lectoraten Acute Intensieve Zorg en Wijkverpleging van de HAN onderzoeken momenteel de zorgverlening bij kwetsbare ouderen met een acute zorgvraag in de thuissituatie.

Jaarlijks wordt 40% van hen op de spoedeisende hulp gezien of opgenomen in het ziekenhuis zonder medisch specialistische noodzaak. We zijn op zoek naar wat al ontwikkeld is om dit probleem te voorkomen.

Het doel van deze vragenlijst is het in kaart brengen van best practices (praktijkvoorbeelden) die door zorgprofessionals ingezet worden rondom de acute zorgvraag van een kwetsbare oudere in de thuissituatie. Het verzamelen van deze praktijkvoorbeelden is onderdeel van een grotere studie om bij te dragen aan oplossingen.

Wij vragen u om mee te doen, omdat u vanuit uw functie als (kader)huisarts te maken krijgt met zorgverlening voor kwetsbare ouderen met een acute zorgvraag in de thuissituatie. We zijn benieuwd naar de praktijkvoorbeelden vanuit uw kennis en ervaring. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 minuten.

Via onderstaande link komt u uit bij de vragenlijst:

Vragenlijst Acute.Zorg@Home

naar detail pagina

Op 1 maart jl. was het Regionaal Coördinatiepunt (RCP) een half jaar operationeel. We geven jullie graag een kijkje achter de schermen.

Dagelijks staan de medewerkers van het RCP verwijzers te woord voor een kortdurende zorgvraag. Zij triëren de aanvragen en bieden op basis daarvan een zo passend mogelijke plek aan. Afgelopen half jaar waren dit zo’n 1500 aanvragen!

 • 80% kunnen we ook daadwerkelijk een passende plek bieden.
 • 1 op de 8 aanvragen blijkt niet passend voor een kortdurende opname. Zij ontvangen advies welke alternatieven beter passend zijn voor de cliënt. 
 • 1 op de 17 aanvragen wordt geannuleerd door de verwijzer (andere plaats gevonden, overlijden e.d.).

ANW

Het RCP-nummer (085-401 54 45) is ook buiten kantooruren bereikbaar voor spoedvragen (ELV/crisis). IBS-aanvragen of thuiszorgvragen vallen hier niet onder en volgen een andere route. De verwijzer wordt doorgeschakeld naar Altide. Zij doen een eerste check op urgentie, type vraag en woonplaats. In de praktijk merken we dat 50% van de telefoontjes daadwerkelijk passend zijn. Door op deze manier te werken voorkomen we dat we de verpleegkundigen in de nacht onnodig moeten inschakelen.

Via de link https://iedereenzorgt.nl/rcp/ kunnen de werkinstructies makkelijk teruggevonden worden.

GRZ vanuit de thuissituatie

Het RCP kan ook een rol spelen bij een aanvraag voor een GRZ vanuit de thuissituatie waarbij de zorgvraag zodanige urgentie heeft dat de cliënt niet op een eerste lijnsconsult met een SO kan wachten. Het processchema voor een GRZ vanuit de thuissituatie is op korte termijn gereed en dan te vinden via bovenstaande link.

Scholing

Onze medewerkers hebben onlangs een driedaagse scholing ontvangen om vanuit wet- en regelgeving eenduidig met elkaar te werken. Ook vanuit de ziekenhuizen zijn er transfermedewerkers aangesloten. Het is waardevol om als regio eenduidig te werken en met elkaar te leren.

Verzoek aan huisartsen

We merken dat we niet altijd een annulering ontvangen op het moment dat een zorgvraag niet meer nodig is. In de praktijk zoeken we dan naar een plek voor een cliënt waar geen zorgvraag meer voor is. Willen jullie alert zijn op een annulering?

Regionaal vraag en aanbod

Omdat alle kortdurende opname-aanvragen voor de VVT via één regionaal punt lopen, krijgen we steeds beter zicht op de vraag in de regio. We gebruiken dit om met elkaar het gesprek te voeren: hoe zorgen we dat we als regio ons zorgaanbod aan laten sluiten op de zorgvraag? Op deze manier kunnen we de transitie van zorg met elkaar een stap verder brengen.

naar detail pagina

Al ruim 10 jaar is het mogelijk om in onze regio het transmuraal palliatief advies team (PAT) om ondersteuning te vragen bij complexe palliatieve zorg.

In 2023 zijn we met behulp van financiering van zorgverzekeraar CZ en VGZ gestart met een project om de financiering van de palliatieve zorg in onze regio passend te organiseren. Hiervoor is in overleg met de NZa, het netwerk palliatieve zorg Oss-Maashorst-Meierijstad (OMM), het transmuraal palliatief adviesteam OMM en één van de genoemde verzekeraars een bekostingingsexperiment gestart. Belangrijkste doel hierbij is om de kwaliteit van zorg in de laatste levensfase in de regio te verbeteren.

Consultatie aanvragen

Sinds 15 januari is het mogelijk om ook via Zorgdomein een aanvraag te doen voor een consultatie bij het transmurale palliatief adviesteam OMM. Deze aanvragen zijn te vinden onder: Overige zorgvragen Anesthesiologie, pijn- en palliatieve geneeskunde. Belangrijk om hierbij te vermelden is, dat in alle gevallen de aanvragend specialist regiebehandelaar blijft.

Er zijn drie mogelijkheden:

 1. Aanvragen van een telefonisch consultatie
  Hiervoor kan je het beste rechtstreeks zelf meteen bellen met 0413-402229 tijdens kantoortijden. Dit is ongewijzigd ten opzichte van nu. 
 2. Aanvragen van een poliklinisch consult
  De patiënt wordt opgeroepen voor een consult op de polikliniek met de palliatief verpleegkundige en een specialist. De verpleegkundige van het team neemt indien nodig contact op met de verwijzer om de bijzonderheden van het consult door te nemen.
 3. Aanvragen van een huisbezoek
  Er wordt een afspraak bij de patiënt thuis gepland. Dit kan zijn met de palliatief verpleegkundige of met een specialist van het transmurale team. Wij nemen indien nodig contact op met de verwijzer om na te gaan wat de bijzonderheden zijn van het consult.

Onderzoek

We willen graag inzichtelijk maken dat de kwaliteit van zorg in de laatste levensfase in onze regio verbetert door de inzet van (transmurale) palliatieve zorg. Daarom zijn we op 1 februari 2024 gestart met een kwalitatief en kwantitatief onderzoek, met een looptijd van één jaar.

Onderdeel van het onderzoek zijn twee korte vragenlijsten voor consultvragers.  Je ontvangt deze vragenlijst via de mail nadat je een consultaanvraag hebt gedaan bij het PAT. De eerste kort na het consult en een tweede ongeveer drie maanden nadat het consult heeft plaatsgevonden. We vragen je vriendelijk om beide korte vragenlijsten in te vullen. Zo kunnen we met elkaar de kwaliteit van de palliatieve en ondersteunende zorg in onze regio verder verbeteren.

Alvast bedankt voor jouw bijdrage!

naar detail pagina

VPTZ Nederland viert dit jaar haar 40-jarig jubileum. Al 40 jaar bieden vrijwilligers ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase en hun naasten. Ook in onze regio is dit mogelijk!

NPO-serie 'Tot het einde'

Vanaf zondag 28 april is wekelijks om 22:45 uur op NPO 2 en NPO Start de vierdelige serie “Tot het einde” te bekijken.

Zes vrijwilligers die mensen in de laatste fase van hun leven bijstaan, worden gevolgd. We zien hoe welkom hun bijdrage is, hoe vriendschappen ontstaan, hoe er gelachen en gehuild wordt en hoe er ook weer afstand genomen moet worden. Wat drijft deze vrijwilligers om wildvreemden naar hun sterfbed te begeleiden? En wat leert de dood hen – en ons - over het leven? Tot het Einde is een observerende en intieme serie over: de laatste levensfase, door de ogen van de thuisvrijwilliger. 

Bekijk de serie

Neem contact op met VPTZ Uden-Veghel

Benieuwd naar de ervaringen van een huisarts met de inzet van VPTZ-vrijwilligers? Lees dan ook eens het interview met huisarts Astrid Kodde. En neem contact op met VPTZ in onze regio om ondersteuning door vrijwilligers aan te vragen.

Lees het interview  Ga naar VPTZ Uden-Veghel

naar detail pagina

Vanuit de regionale samenwerking “IedereenZorgt”, bestaande uit 13 VVT-organisaties in de regio Noordoost-Brabant, is gestart met het project 'Anders organiseren van steunkouszorg'.

Net als bij oogdruppelen, is het de bedoeling het proces van steunkouszorg anders te gaan organiseren. Het proces zal gericht zijn op het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers en het toegankelijk houden van de zorg. Er wordt gestart met nieuwe cliënten die zelfstandig thuis wonen en nog niet in zorg zijn voor beensteunkousen. 

Werksessies

Er zijn twee brede werksessies gepland, waarbij iedereen welkom is die betrokken is bij de steunkouszorg. De inhoud van beide sessies is hetzelfde; er zijn twee data gepland omdat het een grote groep betreft. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op het nieuwe proces rondom steunkouszorg. Er is ook ruimte om vragen te stellen en input te geven, zodat dit meegenomen kan worden in het vervolg.

De werksessies worden online georganiseerd en vinden plaats op dinsdag 6 februari en dinsdag 20 februari, beide van 15.00 - 16.30 uur.

Imke Vriens is namens Humo aanwezig geweest bij de bijeenkomst van 6 februari. Heb je interesse om aan te sluiten bij de bijeenkomst van 20 februari, laat dit dan via de mail aan Imke weten. Dan zal zij de uitnodiging met link met je delen.

naar detail pagina

Binnen Humo zijn er drie kaderhuisartsen palliatieve zorg: Rob Besselink, Karin van Veen en Mariëlle van Cromvoirt. Zij denken graag mee met alles rondom palliatieve zorg. 

Voor algemene vragen rondom palliatieve zorg zijn ze bereikbaar via de volgende mailadressen (deze niet gebruiken voor patiëntgerelateerde vragen):Voor patiëntgerelateerde vragen zijn ze bereikbaar via het PAT (palliatief advies team). Overdag is het PAT bereikbaar via 0413-402229. Buiten kantoortijden kan er contact opgenomen worden met het PAT via telefoonnummer 0413-404040.

naar detail pagina

De gesprekshulp behandelgrenzen kan vanaf 1 januari 2024 niet meer via Patiënt+ gedeeld worden. Vanaf eind januari kun je de vragenlijst van de gesprekshulp behandelgrenzen vinden via de consultvoorbereidende vragenlijsten in Medicom.

Praktijken die geen gebruik maken van Medicom kunnen de gesprekshulp op papier blijven uitreiken. Laat het ons weten als je nieuwe gesprekshulpen wilt ontvangen.

naar detail pagina

Heb je in 2022 meegedaan met de regioprestatie veelgebruikers, dan mag je ook dit jaar weer meedoen met de regioprestatie. Op Zenya kun je het stappenplan vinden.

We ontvangen graag, uiterlijk eind januari 2024, weer het Excelformulier met het HIS-nummer van de patiënten met meer dan 30 consulten in 2023, aangevuld met het geboortejaar. Heb je nog vragen, neem dan contact met Imke Vriens.

naar detail pagina

Ook in 2024 mogen de ACP-gesprekken met VGZ-patiënten gedeclareerd worden. Voor 2023 kun je nog gebruik maken van het Excelformulier (dit kan niet met terugwerkende kracht via VIPLive), vanaf 1 januari 2024 declareer je de gesprekken via VIPLive.

Hoe werkt het?

Om te kunnen declareren moeten je de juiste prestatiecode selecteren. Voor het eerste gesprek is dat 31244 Behandelwensgesprek voor 1e gesprek. Voor het actualisatiegesprek is dat: 31342 Zorgvernieuwing per verrichting voor vervolggesprek

De prestatie 31244 mag maar 1x per patiënt gedeclareerd worden. De prestatie 31342 mag maar 1x per patiënt per jaar gedeclareerd worden. Dit is niet per kalenderjaar maar 1x per 12 maanden. Let hier op tijdens de registratie.
 
Zorg dat de prestaties '31244 Behandelwensgesprek voor 1e gesprek' en '31342 Zorgvernieuwing per verrichting voor vervolggesprek' binnen het HIS wel op € 0,00 gezet worden, zodat deze in het reguliere declaratieproces niet gedeclareerd worden.

De vergoeding verloopt via Humo.

CZ-verzekerden

Wanneer niet duidelijk is waar iemand verzekerd is, mag je bij alle gevoerde gesprekken de prestatiecodes invoeren. Wij zullen dan de gesprekken met CZ-verzekerden eruit filteren. Let op: de vergoeding geldt alleen voor de patiënten die bij VGZ (en verre) verzekerd zijn.

Om toch een vergoeding te ontvangen voor CZ-verzekerden, dien je voor deze patiënten een dubbelconsult te declareren in het HIS.

naar detail pagina

Download hier de gesprekshulp over behandelgrenzen en de bijbehorende documenten:

Gesprekshulp behandelgrenzen (Advance Care Planning)

Borgings- en opschalingsplan

Effectmeting gesprekshulp behandelgrenzen

naar detail pagina