Ouderenzorg

De verwachting is dat er in 2040 bijna 4,5 miljoen 65-plussers zijn. Mensen wonen langer thuis. De zorg en ondersteuning om hen heen is versnipperd en ingewikkeld. Ook wordt vaak een groot beroep gedaan op de mantelzorger.

Eén van de doelen van Humo is daarom om de (mantel)zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Zodat zij zo lang mogelijk in optimale gezondheid in de omgeving van hun voorkeur kunnen wonen. We helpen ouderen en mantelzorgers om de regie over hun eigen gezondheid te verstevigen.

Samenwerking

Humo ondersteunt de huisartsenpraktijken in het organiseren van goede samenhangende ouderenzorg. De zorg voor kwetsbare ouderen vraagt om maatwerk en teamwerk. De kwetsbare oudere wordt in eerste instantie ondersteund door de huisarts, de praktijkondersteuner van de huisarts, de specialist ouderengeneeskunde en de wijkverpleegkundige. Dit noemen wij het kernteam.

De praktijkondersteuner screent op welke onderdelen de patiënt ondersteuning nodig heeft. Er wordt in overleg met patiënt, mantelzorger en kernteam een individueel zorgplan opgesteld. Na deze screening wordt bekeken of en zo ja welke andere zorgverlener en/of samenwerkingspartner op het gebied van wonen en welzijn betrokken moet worden. Op deze manier wordt het juiste hulpaanbod georganiseerd.

Voor afgestemde en samenhangende zorg overleggen de betrokken hulpverleners in een multidisciplinair overleg (MDO) met elkaar. Digitaal wordt veilig met elkaar gecommuniceerd via het keten-informatie-systeem (KIS).