GGZ

De GGZ is de afgelopen jaren volop in beweging. Het doel van het GGZ-programma van Humo is het ondersteunen van betaalbare en toekomstbestendige GGZ-huisartsenzorg.

Wij ondersteunen de huisartsenpraktijken in een gestructureerde en uniforme aanpak van de GGZ-zorg. Dit doen wij onder andere door:

 • collectieve organisatie van het GGZ-consultatieproces
 • het faciliteren van een regionaal GGZ-verwijsadviespunt (Wijzer-GGZ)
 • samenwerking met verslavingszorg
 • organisatie van groepsgewijze vaardigheidstrainingen, gericht op zelfmanagement
 • organisatie van leefstijlinterventies ter voorkoming van GGZ-problematiek
 • ondersteuning bij de digitalisering van de GGZ-zorg
 • het aanbieden van een eigen e-health-platform (Minddistrict)
 • organisatie van scholingen, werkgroepen en intervisie voor zorgverleners

Daar waar het kan richt de GGZ-huisartsenzorg zich op een wijkgerichte aanpak, om de juiste ondersteuning dichtbij de eigen woonomgeving van de cliënt te laten plaatsvinden.

Contact

Heb je vragen over het GGZ-zorgprogramma? Neem dan contact op met Daniëlle van den Hoogen, programmamanager GGZ:

Berichten

Het is mogelijk om op de prestatie POH-GGZ een aanvulling te krijgen voor de CET-gelden. Deze middelen zijn bedoeld voor consultatie, e-health en de inzet van een triagetool. Humo voert de CET-regeling voor de regio uit.

Als je het aanvraagformulier POH-GGZ indient bij de zorgverzekeraar, vul dan bij de vraag over de CET-regeling "nee" in. De zorgverzekeraar heeft deze regeling bij Humo gecontracteerd. Dit geldt ook wanneer de POH-GGZ via Haspel komt.

naar detail pagina

In de regio Noord-Brabant Noord Oost (NBNO) organiseert Haspel interessante scholing en opleiding voor de POH-GGZ.

Scholingen die op de planning staan zijn bijvoorbeeld " KOPP", "Focussed ACT" en "De kracht van naar buiten gaan". Sommige van deze scholingen zijn kosteloos en sommige worden voor de POH-GGZ uit onze regio aangeboden tegen een gereduceerd tarief.

Om het complete aanbod te kunnen zien en je aan te kunnen melden, heb je een account nodig voor de NBNO HAWEB groep. Dit account kun je aanvragen door een mail te sturen naar Brechje Molenaar (b.molenaar@haspelggz.nl).

naar detail pagina

De GGZ-overlegtafel is een nieuw initiatief, dat dit jaar van start is gegaan en dat 1 keer per maand georganiseerd wordt door Wijzer GGZ. Doel van de regionale GGZ-overlegtafel is om elkaars werkwijze nog beter te leren kennen en complexe casuïstiek te bespreken.

Samen met (digitaal) aanwezige ketenpartners onderzoeken we waar de patiënt het beste op zijn plek is. Dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat de patiënt verkeerd wordt verwezen of op een verkeerde wachtlijst terecht komt. De casus wordt altijd anoniem besproken.

We hebben de ambitie om hiermee het verwijsproces te verbeteren en waar mogelijk gebruik te maken van het voorliggend veld. We monitoren ook of de adviezen die gegeven zijn door Wijzer GGZ passend waren.

Doe mee

Het is mogelijk om als huisarts of POH-GGZ zelf (digitaal) aan te sluiten om jouw complexe casus anoniem te bespreken met de professionals! Wil je meer informatie over deelname en/of vergoedingen of heb je een complexe casus? Neem dan contact op met Wijzer GGZ.

naar detail pagina

Verslaving en psychische problematiek komen vaak samen voor, maar de zorg voor deze mensen is meestal apart georganiseerd. Om kennis over een gecombineerde zorgvraag te vergroten en de samenwerking te versterken organiseert Akwa GGZ samen met Verslavingskunde Nederland drie gratis lunchwebinars

naar detail pagina

Met de overgang naar VIPLive vervalt per 1 januari de mogelijkheid om via het KIS in te loggen bij Evie (Minddistrict). Voortaan kun je rechtstreeks inloggen bij Evie via http://humo.minddistrict.nl.

Maak je een nieuw account aan voor een patiënt, dan heb je naast de naam en de geboortedatum ook het mailadres van de patiënt nodig. Daarnaast vragen we je om bij LABEL de huisartsenpraktijk aan te vinken waar je werkt. 

Met vragen kun je terecht bij Evie, via humo@evie.nl.

naar detail pagina

Afgelopen twee weken is in Oss een nieuwe pilot gestart bij de Centrale Voordeur van GGZ Oost Brabant. De screening van aanmeldingen wordt nu uitgevoerd in aanwezigheid van een medewerker van Ons Welzijn.

In deze screening onderzoeken ze samen of er SGGZ-hulp danwel hulp vanuit het sociale domein nodig is. Ons Welzijn is een welzijnsorganisatie en levert sociaal werk in allerlei soorten en maten. Aan de diensten van ONS welzijn zijn geen kosten verbonden en zij kunnen snel hulp bieden.

Als in overleg wordt besloten dat SGGZ-hulp nodig is, wordt een nieuw ontwikkelde groep aangeboden: ‘Mijn Hulpvraag in Kaart’. Met daarin de kernvragen van herstel; ik wil, ik kan, ik heb nodig. Hierna wordt gekeken welke behandeling het meest passend is voor de cliënt. Ook kijkt Ons Welzijn welke ondersteuning zij kunnen bieden op meerdere leefgebieden.

De pilot wordt met veel enthousiasme van beide partijen vormgegeven en uiteraard geëvalueerd en gemonitord. 

naar detail pagina

Op 5 september vond het webinar 'Werken met groepen in de huisartsenpraktijk' voor POH-GGZ plaats. 

Alex Maas, programmamanager GGZ, gaf uitleg over het organisatorische deel bij het opzetten van een groep en Martijn van Kreij, POH-GGZ bij huisartsenpraktijk Ussen nam het inhoudelijke stuk voor zijn rekening.

Enkele wetenswaardigheden:

 • met de almaar stijgende zorgvraag is het goed om na te denken over het collectiveren van aanbod, ook door de POH-GGZ
 • er zijn al mooie voorbeelden van groepen gegeven door POH-GGZ collega's in de regio; je hoeft het wiel niet uit te vinden
 • maak gebruik van deze gelegenheid en zoek meteen de samenwerking in de uitvoering op met je ketenpartners! Denk aan Ons Welzijn, fysiotherapeut, psycholoog.
 • kijk eerst wat er al aan aanbod is van groepen in de gemeente waar je werkt
 • werken met groepen is effectief én leuk; een mooie afwisseling in jouw agenda.

Heb je het webinar gemist? Klik hier om deze terug te kijken (duur 45 minuten).

Heb je nog vragen? Neem contact op met Alex Maas of Martijn van Kreij.

naar detail pagina

In het Integraal Zorg Akkoord werd het al aangekondigd en nu is het definitief: per 1 januari is het mogelijk om het aantal uren inzet POH-GGZ van 12 naar 16 uur per normpraktijk op te hogen. Zie ook dit bericht van LHV.

Deze uitbreiding van uren staan omschreven als 'verruiming voor netwerksamenwerking'. Vanuit de klankbordgroep GGZ in Ineen werd de oproep geplaatst om deze uren niet alleen in te zetten voor individuele patiëntenzorg, maar juist ook voor netwerkversterking en het verbeteren van de samenwerking in de keten. Deze oproep delen wij van harte.

Op deze manier is het mogelijk een kwaliteitsslag te maken bij ontwikkelen van nieuw aanbod (denk aan groepsaanbod en het opschalen van e-health). Ook kunnen de extra uren gebruikt worden om meer aansluiting te vinden met bijvoorbeeld het sociaal domein (Welzijn op Recept, het voeren van 3 gesprekken, organiseren van MDO's etc.).

naar detail pagina