Overstap naar VIPLive

Per 1 januari 2024 gaan de huisartsenpraktijken aangesloten bij Humo over op VIPLive. Inmiddels is het implementatietraject gestart.

Ketenzorg via VIPLive: wat verandert er?

Het uitgangspunt is dat de huisartsenpraktijken per 1 januari 2024 alles, dus ook voor ketenzorgpatiënten, gaan registeren in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Het HIS wordt daarmee in principe het enige bronsysteem. Vanuit het HIS wordt er een datakopie gemaakt naar VIPLive ten behoeve van declaratie, rapportage en samenwerking met ketenpartners.

Implementatie en tijdspad: wat wordt er verwacht van de huisartsenpraktijk?

De komende maanden worden gebruikt om alle huisartsenpraktijken en ketenpartners voor te bereiden op de omzetting. Er zullen onder andere praktijkbezoeken plaatsvinden om de praktijk op weg te helpen met de benodigde voorbereidingen. Wat wordt er verwacht van de huisartsenpraktijk?

Elke huisartsenpraktijk sluit een verwerkersovereenkomst af met Calculus. Binnenkort informeert Calculus de praktijk per e-mail welke verwerkersdoelen ondertekend dienen te worden en hoe dit gedaan kan worden.

Met deze verwerkersovereenkomst geef je Calculus toestemming om een digitale kopie van het HIS te maken, zodat VIPLive kan werken. In de verwerkersovereenkomst staan afspraken over de veilige aanlevering van patiëntgegevens. De verwerkersovereenkomst is AVG-goedgekeurd door de LHV. Hoe sneller de overeenkomst ondertekend en teruggestuurd is naar Calculus, hoe sneller we kunnen starten met de volgende stap.

naar detail pagina

Na het ondertekenen van de verwerkersovereenkomst is de volgende stap het instellen van de HIS-extractie, een kopie van de data uit het HIS.

In de betreffende e-mail van Calculus wordt dit toegelicht op basis van het HIS dat je gebruikt. Op basis van deze extractie maakt Calculus een rapportage waarin de gegevens uit het HIS verwerkt worden. Met deze HIS-analyse rapportage kun je zien of patiënten wat betreft de zorgprogramma’s goed in het HIS geregistreerd staan. Calculus begeleidt de praktijk bij het maken van de extractie en de acties die hieruit voortkomen (zie stap 3).

naar detail pagina

Aangezien het HIS per 1 januari 2024 het enige bronsysteem is, dienen de gegevens kloppend en volledig zijn. Je kunt de rapportage van de HIS-analyse gebruiken om ontbrekende gegevens (bijvoorbeeld hoofdbehandelaar) aan te vullen in het HIS. Elke praktijk wordt door een Calculus medewerker bezocht om de analyse te bespreken en om de praktijk op weg te helpen met de eventuele vervolgacties.

naar detail pagina

Een deel van de functionaliteiten in VIPLive wordt besproken tijdens het praktijkbezoek. Overige functionaliteiten zoals verwijzen, consulteren, declareren van de ketenzorgpatiënten e.d. komen aan bod tijdens online trainingen. Deze vinden plaats in december 2023. De trainingen worden verzorgd door Topicus.

We bieden twee soorten trainingen aan: een voor POH’s en een voor huisartsen en praktijkmanagers. Het is de bedoeling dat alle huisartsen, POH’s en praktijkmanagers op één van deze scholingsmomenten aanwezig zijn. Dezelfde training vindt op drie verschillende momenten plaats en duurt maximaal 1,5 uur. Klik op de datum van jouw voorkeur en meld je aan:

Trainingsmomenten voor huisartsen en praktijkmanagers:

Trainingsmomenten voor POH:

De overgang naar VIPLive heeft ook gevolgen voor de ketenpartners met wie we samenwerken. Ook voor de ketenpartners worden scholingen georganiseerd. De data van deze scholingen worden later bekendgemaakt.

naar detail pagina

Ketenzorgprotocollen in het HIS

Per 1 januari 2024 gaan de huisartsenpraktijken vrijwel alle registratie in het HIS doen. Dit betekent dat er ketenzorgprotocollen beschikbaar moeten komen in de verschillende HIS'sen, indien dit nog niet het geval is. De protocollen dienen de InEen indicatoren te bevatten. Humo ondersteunt de huisartsenpraktijk bij het inrichten van de ketenzorgprotocollen in het HIS. Voor nu hoef je hiervoor geen actie te ondernemen.

Datamigratie

De meeste ketenzorgdata komt vanuit Philips over naar het HIS via de OZIS-koppeling. Daarnaast zijn we bezig om te kijken of consultaties, verslagen van ketenpartners en patiëntprofielen aangeleverd kunnen worden om in het HIS te verwerken.

Overzicht tijdsinvestering

  1. Ondertekenen van de verwerkingsovereenkomst (praktijkhouder)        20 minuten
  2. HIS-extractie en analyse in de praktijk (huisarts en POH's)                       1.5 uur
  3. Controleren patiëntenbestand (POH's)                                                         4-8 uur
  4. Handmatige datamigratie (praktijkmedewerker)                                       Nog onbekend
  5. Scholing volgen (alle huisartsen, praktijkmanagers en POH's)                1.5 uur

Tip! Topicus/Calculus zal binnenkort de praktijk via de mail benaderen over de eerste vervolgstappen. Zodra je als praktijk de eerste acties hebt uitgevoerd, neemt Topicus weer contact op om een praktijkbezoek in te plannen. Het praktijkbezoek duurt ongeveer 1,5 uur. Na het praktijkbezoek dient een POH de acties uit te voeren die uit het praktijkbezoek naar voren komen. Dit duurt gemiddeld 4 tot 8 uur. Let op: Reserveer binnen een aantal weken na het praktijkbezoek voldoende tijd in de agenda van de POH om deze acties uit te voeren.

Hoe sneller de praktijk de verwachte acties uitvoert, hoe sneller de het praktijkbezoek kan plaatsvinden en de vervolgacties kunnen worden opgepakt. Hierdoor is jouw praktijk ruim op tijd klaar voor de overstap

Meer informatie 

Loop je tegen zaken aan of heb je vragen, dan horen we het graag. Je kunt hiervoor Eline Braam (projectleider e-health bij ROER) benaderen: