Algemene voorwaarden Humo Academie

De Humo Academie organiseert scholingen voor eerstelijnszorgverleners aangesloten en/of in dienst bij Humo voor huisartsen. Bij deelname aan deze scholingen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Algemeen

Door deelname aan scholingen wordt ingestemd met de beschreven algemene voorwaarden van de Humo Academie. Deelnemers die niet akkoord gaan met de algemene voorwaarden kunnen niet deelnemen aan de scholing.

Aanmelden voor nascholing

 • Inschrijven voor scholingen kan uitsluitend via onze website www.humovoorhuisartsen.nl/humo-academie/. Na inschrijving wordt er een geautomatiseerde bevestiging via de e-mail verzonden aan de deelnemer.
 • De inschrijving geschiedt in volgorde van aanmelding tot het maximum aantal deelnemers is bereikt. Indien de scholing vol is, kunt u zich inschrijven op de reservelijst. In geval van afmelding, wordt u dan alsnog toegelaten aan de scholing.
 • Indien er kosten aan de scholing zijn verbonden, ontvangt u tevens een factuur ten behoeve van uw administratie. Uw inschrijving is pas definitief als de betaling ontvangen is. Na bevestiging van uw inschrijving zijn de annuleringsvoorwaarden zoals hieronder beschreven van toepassing.
 • Voor deelnemers is er een bedenktermijn van 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de scholing boekt en de werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.
 • De sluitingsdatum van inschrijving is doorgaans 14 dagen voor aanvang van de nascholing en/of staat vermeld bij de nascholing.
 • Indien een scholing uit meerdere bijeenkomsten bestaat, wordt van de deelnemer verwacht dat hij/zij bij alle bijeenkomsten aanwezig is.

Annulering

 • Kosteloos annuleren kan via uw persoonlijke account van de Humo Academie of via e-mail tot 14 dagen vóór aanvang van de scholing.
 • Zowel bij niet tijdige annulering als bij het niet verschijnen op de scholingsbijeenkomst zonder afmelding, brengt de Humo Academie €50,- in rekening bij de deelnemer, vanwege de gemaakte kosten voor locatie, catering en administratieve afhandeling.
 • Indien het een betaalde scholing betreft worden bij niet tijdige annulering of het niet verschijnen op de scholingsbijeenkomst zonder afmelding de volledige kosten voor de scholing in rekening gebracht bij de deelnemer.
 • Wanneer een deelnemer door overmacht niet in staat is deel te nemen aan de scholing kan na overleg met de Humo Academie iemand anders in uw plaats deel nemen aan betreffende scholing.

Annuleren of wijzigen door Humo Academie

Indien het aantal inschrijvingen naar ons oordeel onvoldoende is of wanneer er een andere reden is waardoor de nascholing niet kan door gaan, kan het voorkomen dat de bijeenkomst naar een andere datum en/of tijdstip wordt verplaats of wordt geannuleerd. Als de nieuwe datum en/of tijdstip u niet schikt kunt u de nascholing kosteloos annuleren. De Humo Academie  heeft het recht het programma, de locatie, de docent, de inhoud van de nascholing en/of het onderwijsmateriaal te wijzigen.

Aanvangsniveau

Per scholing staat vermeld voor welke doelgroep deze bestemd is. Daarbuiten is geen specifiek aanvangsniveau noodzakelijk, tenzij anders vermeld.

Terugbetalingstermijn / restitutie

In geval van restitutie hanteert de Humo Academie een terugbetalingstermijn van 14 dagen.

Vertrouwelijkheid

 • Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk voor de (medewerkers van) Humo Academie en de trainers.
 • Humo Academie en haar medewerkers gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en informatie tegenover derden.

Copyright

 • Het is niet toegestaan artikelen openbaar te maken door middel van druk, op andere websites of op welke wijze ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Humo Academie.
 • Eigendomsrecht van het cursusmateriaal dat tijdens een nascholing wordt gebruikt berust bij de Humo Academie of betreffende trainer of spreker.

Bovenstaande algemene voorwaarden zijn van kracht op alle nascholingen tenzij anders vermeld bij de nascholingsinformatie. In de nascholingsinformatie kunnen aanvullende voorwaarden opgenomen zijn. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden. Voor zover de aanvullende voorwaarden strijdig zijn met de algemene voorwaarden, gelden de aanvullende voorwaarden.

CRKBO-registratie

De Humo Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling.